Algemene voorwaarden

Op het gebruik van UI-online zijn de algemene voorwaarden van Stichting Health Base van toepassing. 

SLS verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht gedurende een licentieperiode van een kalenderjaar tot normaal gebruik van de beschikbaar gestelde informatie. Onder normaal gebruik wordt verstaan het intern gebruik binnen een norm-/standaardpraktijk.

Het is de licentiehouder niet toegestaan de informatie aan een derde (anders dan een consument) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te (doen) stellen, al dan niet via een netwerk, of op enigerlei wijze op elektronische wijze te (doen) opslaan, behoudens voor zover dit binnen het normaal gebruik valt. 

Voor toegang tot databank of software is een persoonlijke toegangscode vereist, welke separaat aan licentiehouder beschikbaar wordt gesteld. Licentiehouder dient deze toegangscode vertrouwelijk te behandelen en alleen te delen met haar medewerkers en hulppersonen die een duidelijke noodzaak hebben deze te kennen. Bij een vermoeden van misbruik mag SLS de toegangscode uitschakelen totdat de situatie is opgehelderd. Dit schort een betalingsverplichting niet op. 

De patiënteninformatie is met grote zorg tot stand gekomen door een brede groep van Nederlandse apothekers. Het aantal teksten wordt regelmatig uitgebreid en zonodig worden bestaande teksten aangepast. 

De initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de teksten/documenten, noch voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit de gegeven informatie.

© 2023 SLS